Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://e-krisi.gr.

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση, ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της e-krisi.gr.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους, ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν, ή ελέγχονται από το e-krisi.gr.

Η e-krisi.gr δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων, ή υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι η e-krisi.gr δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία, ή απώλεια που προκλήθηκε, ή φέρεται ότι προκλήθηκε από, ή σε σχέση με τη χρήση, ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά, ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσω αυτών των δικτυακών τόπων, ή υπηρεσιών. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων, ή υπηρεσιών που επισκέπτεστε μέσω αυτών των συνδέσμων.

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα, ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη, ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την ιστοσελίδα μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την ιστοσελίδα.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση, ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μετά την έναρξη της ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.