Οδηγίες προς Συγγραφείς

Η εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση Κρίση επιλέγει προς δημοσίευση επιστημονικά άρθρα και βιβλιοκρισίες που πραγματεύονται ζητήματα της φιλοσοφίας, της θεωρίας της επιστήμης, της ιστορίας, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνιολογίας, της θεωρίας του δικαίου και του κράτους, της πολιτικής θεωρίας, της ιστορίας της τέχνης και της αισθητικής, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, καθώς και ζητήματα της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών και των επιστημών της ζωής. Η φιλοδοξία του περιοδικού είναι να αγκαλιάσει όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τις θεματικές στη διατομή τους με ζητήματα που άπτονται του μαρξισμού. Τα κείμενα που αποστέλλονται στην συντακτική ομάδα του περιοδικού υποβάλλονται στην διαδικασία της τυφλής αξιολόγησης από ειδικούς αξιολογητές ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Η κρίση των αξιολογητών του περιοδικού (θετική ή μη) θα κοινοποιείται στους συγγραφείς των άρθρων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους.

Τα κείμενα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για τη διαδικασία της τυφλής αξιολόγησης, έτσι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι εμφανής ή να μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα η ταυτότητα του συγγραφέα. Το αρχείο του κειμένου θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ακόμη αρχείο που θα περιλαμβάνει το όνομα, την τρέχουσα ιδιότητα του συγγραφέα καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση. Τέλος το συνοδευτικό αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομες περιλήψεις (100 έως 200 λέξεις) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Ο συγγραφέας θα πρέπει να προτείνει την ειδικότητα ή τις ειδικότητες των αξιολογητών, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες να αξιολογήσουν το προς κρίση άρθρο του.

Τα κείμενα θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Οδηγίες βασικής μορφοποίησης του κειμένου

Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στα νέα ελληνικά και σε μορφή Word ή PDF, σε γραμματοσειρά 12 στιγμών (κατά προτίμηση Times New Roman) και διπλό διάστιχο (οι υποσέλιδες σημειώσεις με γράμματα 10 στιγμών και μονό διάστιχο). Το κείμενο πρέπει να έχει συνεχείς αριθμημένες σελίδες στο κάτω μέρος (στο κέντρο της σελίδας) και να φέρει τίτλο με σκιασμένα (bold) γράμματα. Θα πρέπει επίσης να διαιρείται σε ενότητες και η έναρξη κάθε ενότητας θα πρέπει να επισημαίνεται από μεσότιτλους με επίσης σκιασμένα (bold) γράμματα. Όπου γίνεται μνεία τυχόν συνοδευτικού υλικού (εικόνων, πινάκων ή διαγραμμάτων), το υλικό πρέπει να επισημαίνεται με συνεχή αρίθμηση στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου (εικ. 1, εικ. 2 κτλ. / πιν. 1, πίν. 2 κτλ. / διάγρ. 1, διάγρ. 2 κτλ.). Ο συνολικός αριθμός λέξεων για το κείμενο, τις αριθμημένες υποσέλιδες υποσημειώσεις και την βιβλιογραφία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 λέξεις. Για κείμενα που υπερβαίνουν αυτό το όριο οι συγγραφείς θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με την συντακτική επιτροπή.

Η έναρξη κάθε παραγράφου πρέπει να δηλώνεται με επαρκή και ομοιόμορφη για όλες τις παραγράφους εσοχή (κατά προτίμηση μονό πάτημα του πλήκτρου «tab»). Μεταξύ των παραγράφων θα πρέπει να τηρείται η ίδια απόσταση, η οποία τηρείται μεταξύ των γραμμών (δηλαδή διπλό διάστιχο).

Τα κείμενα θα πρέπει να είναι γραμμένα αποκλειστικά με μικρογράμματη γραφή (πλην των αρχικών κεφαλαίων ή ειδικών περιπτώσεων). Η απόδοση έμφασης σε επιλεγμένες λέξεις μέσα στο κείμενο θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με επιλογή πλάγιας γραφής (italic) – όχι με κεφαλαία γράμματα, με σκίαση (bold) ή με υπογράμμιση (underline).

Η παράθεση αποσπασμάτων επισημαίνεται με τη χρήση του διπλού εισαγωγικού (« ») στην αρχή και στο τέλος του αποσπάσματος. Παραθέματα μέσα σε παραθέματα υποδηλώνονται με τη χρήση μονού εισαγωγικού συμβόλου (‘ ’). Μακρά αποσπάσματα, μεγαλύτερα από πέντε σειρές, θα πρέπει να παρατίθενται διακριτά από το κείμενο, το οποίο προηγείται και ακολουθεί αυτών, χωριζόμενα με απόσταση ίση με μια κενή γραμμή (έναν κενό στίχο).

Εικόνες, πίνακες κτλ.

Τα άρθρα είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες, σχέδια, πίνακες, διαγράμματα κτλ., η παραπομπή στα οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πρέπει να εμφανίζεται με συνεχή αρίθμηση στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου (εικ. 1, εικ. 2 κτλ. / πιν. 1, πίν. 2 κτλ. / διάγρ. 1, διάγρ. 2 κτλ.). Εικόνες, πίνακες κτλ. δημοσιεύονται μαζί σε ξεχωριστές σελίδες στο τέλος του άρθρου και δεν παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου. Κατ’ άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης μέχρι και 3 σελίδων για χρήση εικόνων και συναφούς συνοδευτικού υλικού. Όλες οι εικόνες, πίνακες κτλ. δημοσιεύονται σε ασπρόμαυρη μορφή και θα πρέπει να παραδίδονται ως ασπρόμαυρες, προκειμένου να αποφεύγονται αλλοιώσεις της ποιότητάς τους κατά την εκτύπωση. Εικόνες, πίνακες κτλ. πρέπει να παραδίδονται ανά μία σε ξεχωριστό αρχείο με όνομα αρχείου το επώνυμο του συγγραφέα, τελεία και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, του πίνακα κτλ., όπως αυτή εμφανίζεται μέσα στο κείμενο (π.χ Μαρξ.1.jpeg, Μαρξ.2.jpeg κτλ.). Ιδιαίτερα οι εικόνες πρέπει να δίνονται οπωσδήποτε σε αρχείο .jpeg ή .tif και σε ανάλυση τουλάχιστον 300dpi. Κάθε αποστολή εικόνων, πινάκων κτλ. πρέπει να συνοδεύεται από αποστολή ξεχωριστού αρχείου word ή pdf με υπόμνημα των εικόνων, στο οποίο ανά αύξοντα αριθμό εικόνας θα προσδιορίζεται η ακριβής λεζάντα, η οποία θα την συνοδεύει. Τέλος, στην περίπτωση αποστολής εικόνων, πινάκων κτλ. θα πρέπει να αποστέλλεται απαραίτητα και ξεχωριστό αρχείο word ή pdf, στο οποίο θα υποδεικνύει ο συγγραφέας το πώς ακριβώς επιθυμεί να γίνει η διάταξη των πινάκων, εικόνων κτλ. μέσα στη σελίδα.

Στην περίπτωση δημοσίευσης ή αναδημοσίευσης εικόνων, καθώς και κάθε άλλου υλικού, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ο κάθε συγγραφέας θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει γραπτή άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οδηγίες για τις υποσημειώσεις και τις βιβλιογραφικές παραπομπές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές θα πρέπει να εντάσσονται στο σώμα του κειμένου σε παρένθεση (Harvard style), η οποία θα περιλαμβάνει το επώνυμο του συγγραφέα, τη χρονολογία έκδοσης του κειμένου και τον αριθμό της σελίδας αν αυτό κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο: (Μαρξ 1997) ή (Μαρξ 1997: 25).

Οι υποσημειώσεις (footnotes) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για απλές βιβλιογραφικές παραπομπές, αλλά για διευκρινιστικά σχόλια επί του κυρίως κειμένου.

Σε περίπτωση χρήσης συντομογραφιών, αυτές θα πρέπει να δηλώνονται σε ξεχωριστή λίστα στο τέλος του κειμένου (πριν από τη βιβλιογραφική λίστα) με την ένδειξη Συντομογραφίες.

Τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία των κειμένων, στα οποία έχει γίνει παραπομπή μέσα στο κείμενο, αναγράφονται σε βιβλιογραφική λίστα στο τέλος του κειμένου. Η βιβλιογραφική λίστα δηλώνεται με την επικεφαλίδα Βιβλιογραφία και πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

  1. Μονογραφίες στην πρωτότυπη γλώσσα τους (όχι μεταφράσεις) με έναν ή περισσότερους συγγραφείς

Συγγραφέας/συγγραφείς (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος) χρονολογία έκδοσης. Τίτλος (με πλάγια γράμματα). Άλλοι πιθανοί συντελεστές. Τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος (σε παρένθεση πιθανή πρώτη έκδοση).

Παράδειγματα:

– McDowell J. 1996. Mind and World, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

– Horkheimer M. και Adorno, T. 2003. Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a.M.: Fischer.

– Παπαδόπουλος Π. 1987. Η ταξική διάρθρωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.

  1. Μονογραφίες μεταφρασμένες με έναν ή περισσότερους συγγραφείς

Συγγραφέας/συγγραφείς (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος) χρονολογία έκδοσης. Τίτλος (με πλάγια γράμματα). Μεταφραστής (του ονοματεπώνυμου προηγείται η ένδειξη: μτφρ.), άλλοι πιθανοί συντελεστές. Τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος (σε παρένθεση πιθανή πρώτη έκδοση).

Παράδειγμα:

– Lindberg D.C. 1997. Οι απαρχές της δυτικής επιστήμης, μτφρ. Η. Μαρκολέφας, Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

  1. Συλλογικοί τόμοι με έναν ή περισσότερους επιμελητές

Επιμελητής/επιμελητές έκδοσης (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος), προσθήκη ένδειξης σε παρένθεση (επιμ.) χρονολογία έκδοσης. Τίτλος (με πλάγια γράμματα). Μεταφραστής εφόσον πρόκειται για μεταφρασμένο έργο (του ονοματεπώνυμου προηγείται η ένδειξη: μτφρ.), άλλοι πιθανοί συντελεστές. Τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος (σε παρένθεση πιθανή πρώτη έκδοση).

Παράδειγμα:

– Treuil R., Darcque P., Poursat J.-Cl. και Touchais, G. (επιμ.) 1996. Οι πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού, μτφρ. Ο. Πολυχρονοπούλου και Α. Φίλιππα-Touchais, Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα.

  1. Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

Συγγραφέας/συγγραφείς (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος) χρονολογία έκδοσης. Τίτλος (με κάθετα γράμματα και εντός εισαγωγικών). Στο: Επιμελητής/επιμελητές έκδοσης (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος), προσθήκη ένδειξης σε παρένθεση (επιμ.). Τίτλος (με πλάγια γράμματα). Μεταφραστής εφόσον πρόκειται για μεταφρασμένο έργο (του ονοματεπώνυμου προηγείται η ένδειξη: μτφρ.), άλλοι πιθανοί συντελεστές. Τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος (σε παρένθεση πιθανή πρώτη έκδοση): αριθμός σελίδων (χωρίς ένδειξη «σελ.», «σ.» κτλ.).

Παράδειγμα:

Spriggs M. 1984. “Another way of telling: Marxist perspectives in archaeology”, στο: M. Spriggs (επιμ.), Marxist perspectives in archaeology, Cambridge: Cambridge University Press: 1-9.

  1. Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφέας/συγγραφείς (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος) χρονολογία έκδοσης. Τίτλος (με κάθετα γράμματα και εντός εισαγωγικών). Τίτλος περιοδικού (με πλάγια γράμματα) Αρ. τόμου: αριθμός σελίδων (χωρίς ένδειξη «σελ.», «σ.» κτλ.).

– Παράδειγμα:

Friedman M. 2010. “A Post-Kuhnian Approach to the History and Philosophy of Science”,  The Monist 93: 497-517.

  1. Έργα σε σειρές (π.χ. Άπαντα, MEGΑ, MEW)

Συγγραφέας/συγγραφείς (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος) χρονολογία έκδοσης. Τίτλος (με κάθετα γράμματα). Στο: Τίτλος σειράς (με πλάγια γράμματα). Επιμελητής/επιμελητές έκδοσης (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος), προσθήκη ένδειξης σε παρένθεση (επιμ.). Αριθμός τόμου. Μεταφραστής εφόσον πρόκειται για μεταφρασμένο έργο (του ονοματεπώνυμου προηγείται η ένδειξη: μτφρ.), άλλοι πιθανοί συντελεστές. Τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος: αριθμός σελίδων αν είναι αναγκαίο (χωρίς ένδειξη «σελ.», «σ.» κτλ.).

Παράδειγμα:

Marx Κ. 1960. Der achtzehnte Brumaire des Luis Bonaparte, στο: Marx, K. και Engels, F. Werke, Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Επιμ.), Τόμ.8, Berlin: Dietz Verlag: 111-207.

  1. Ηλεκτρονικοί πόροι

Συγγραφέας/συγγραφείς (αναγραφή επωνύμου ολογράφως, αναγραφή αρχικού γράμματος μικρού ονόματος). Τίτλος (με κάθετα γράμματα). URL ηλεκτρονικού πόρου. Ημερομηνία ανάκτησης.

Παράδειγμα:

Marx K. Das Elend der Philosophie, στο:

http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_063.htm. Ανακτήθηκε: 23.2.2016.

 

Τα κείμενα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@e-krisi.gr